Entrega

La documentació a entregar per participar en el concurs és la següent:

1 panell (Proposta) + 1 sobre (Informació dels participants).

Opcional:

1 panell + document annex i/o DVD (Proposta) + 1 sobre (Informació dels participants).

Proposta

Un panell DIN-A2 (594mm × 420mm) una sola cara, horitzontal, muntat en suport rígid + versió digital en format .jpeg o .png, mínim 150 dpi.

Ha d’incloure fotografies del projecte pessebre i text explicatiu; també pot incloure croquis, diagrames i altres eines gràfiques.

Informació dels participants

Full d’identificació (el podeu descarregar aquí) degudament complimentat dins un sobre tancat, identificant només el codi de participació i el títol ‘Altres Pessebres’ a l’exterior del sobre.

Més informació a les bases del concurs